Про внесення змін до Податкового кодексу України

Податкові реформи, проведені протягом останніх років, мали позитивний вплив на спрощення ведення бізнесу в Україні, про що свідчать дані оцінки позиції України в рейтингу DoingBusiness — 2018: за показником «Оподаткування» Україна підвищила свою позицію на 41 пункт (в порівнянні зрейтингом DoingBusiness— 2017) та піднялась із 84 на 43 місце з 190 країн.

З метою подальшого вдосконалення податкового законодавства тапокращання роботи контролюючих органів 07 грудня 2017 року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році»

№ 2245-VIII (далі – Закон), яким запроваджено ряд ключових змін в оподаткуванні, а саме:

в частині адміністрування податків і зборів

  1. Змінено критерії належності платника податків до великихплатників податків:

-збільшено показник сплати платежів до державного бюджету за платежами, які контролюються ДФС: з 20 млн. грн. до еквіваленту 1 млн. євро,в яких сума податків, зборів, платежів, крім митних платежів, перевищує еквівалент 500 тис. євро (за середньозваженим офіційним курсом НБУ за такий самий період);

– збільшено показник обсягу доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали з 1 млрд. грн. до еквіваленту 50 млн. євро (за середньозваженим офіційним курсом НБУ за такий самий період).

  1. Запроваджена норма щодо відшкодування шкоди за рахунок коштів державного бюджету, завданої платнику податків незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або службової особи контролюючого органу, та відповідальність такої посадової або службової особи в порядку регресу перед державою.

в частині податку на додану вартість

1. Тимчасово, з моменту прийняття цього Закону, до запровадження нового порядку, який буде затверджений Урядом, зупинено функціонування порядку роботи системи зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних(далі – ЄРПІІ). Уряду доручено до 01 березня 2018 року визначити Порядок зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН.

2. Визначено порядок реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН, який буде діяти по відношенню до зупинених податкових накладних /розрахунків коригування до 01.12.2017 та з 01.12.2017 до набрання чинності цим Законом.

3. Поширено ставку ПДВ 7% на постачання на митній території України та ввезення на митну територію України всіх медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення.

4. Запроваджено тимчасове, до 31 грудня 2018 року, звільнення від ПДВ на операції з імпорту та з постачання в Україні електромобілів.

5. Запроваджено тимчасове, до 01 січня 2020 року, розстрочення сплати ПДВ на імпорт обладнання, що класифікується за товарними підкатегоріями, визначеними у Законі.

в частині податку на прибуток підприємств

1. Запроваджено 60-ти денний звітний період для річної декларації зподатку на прибуток.

2. Скасовано обмеження для банків щодо врахування резервів банківдля цілей оподаткування.

3. Збільшено ліміт врахування для цілей оподаткування податком наприбуток з 4 до 8 відсотків оподатковуваного прибутку сум перерахованих неприбутковим спортивним організаціям.

4. Запроваджено оподаткування податком на доходи нерезидентів виплат, що здійснюються платниками єдиного податку на користь нерезидентів.

в частині контролю за трансфертним ціноутворенням

1. Визначено, що контрольованими визнаються господарські операції,що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом вУкраїні.

2. Уточнено критерії щодо розміру ставки корпоративного податку, якому мають відповідати держави (території), для включення їх до перелікудержав (територій), операції з резидентами яких визнаються контрольованими– передбачено врахування пільгових режимів та особливостей розрахунку бази оподаткування (раніше враховувався лише розмір ставки корпоративного податку).

3. Внесено зміни до процедури попереднього узгодження ціноутворення з метою стимулювання укладення договорів про попереднє Ціноутворення між великими платниками податків та ДФС щодо прав,обов`язків сторін, стабільності умов договору.

4. Передбачено отримання контролюючими органами податкової інформації, необхідної для визначення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» під час зустрічних звірок.

в частині акцизного податку

1. Визначено графік наближення ставок акцизного податку на тютюнові вироби до мінімального рівня, діючого в ЄС (передбачено щорічне, до 2025 року, збільшення специфічних ставок та мінімального акцизно гоподаткового зобов’язання на 20%).

2. Збільшено термін відстрочення авансової сплати акцизного податку при придбанні акцизних марок на тютюнові вироби з 5 до 15 робочих днів.

3. Запроваджено подання електронної копії податкового векселя (замість паперової) при митному оформленні нафтопродуктів, що можуть ввозитися в Україну в якості сировини для виробництва етилену без сплатиакцизного податку.

4. Відстрочено до 01 січня 2019 року застосування положення щодо обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками.

5. Тимчасово, до 31 грудня 2018 року, звільнено від оподаткуванняакцизним податком операції з ввезення та реалізації на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами.

в частині рентної плати

1. Запроваджено стимулюючі ставки рентної плати за користування надрами для видобування природного газу з нових газових свердловин урозмірі 12% (з покладів до 5000 м) та 6% (з покладів понад 5000 м), встановлено мораторій на зміну цих ставок на 5 років (з 01 січня 2018 року до01 січня 2023 року).

2. З 01 січня 2019 року запроваджено зниження ставки рентної платиза користування надрами для видобування конденсату 3 45% до 29% (з покладівдо 5000 м) та з 21% до 14% (з покладів понад 5000 м).

3. Встановлено ставки рентної плати за користування надрами длявидобування корисних копалин в умовах дії угоди про розподіл продукції: длянафти та конденсату – 2%, для газу – 1,25%.

Окрім того, Мінфіном розроблено ряд законодавчих ініціатив, спрямованих на поліпшення інвестиційного клімату, а також спрощення адміністрування податків і зборів, зокрема:

1. З метою спрощення процедури розрахунків платників податків збюджетами через запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів,єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, крімсплати ПДВ та акцизного податку з реалізації пального на розгляд Верховної Ради України внесено проекти законів України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків ізборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (реєстраційний № 7034) та «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» (реєстраційний № 7035). Реалізація положень зазначених законопроектів передбачає запровадження системи сплати податків і зборів, передбачених Податковим кодексом України (крім ПДВ та акцизного податку з реалізації пального), єдиного соціального внеску через Електронний кабінет платника податків наєдиний рахунок, який буде відкрито для платника за його згодою (бажанням) нацентральному рівні Державної казначейської служби.

Перевагами запровадження єдиного рахунку є:

–    спрощення сплати платниками податкових платежів;

–    зменшення кількості помилково та/або надміру сплачених грошовихзобов’язань платником;

–    підвищення рівня відкритості, прозорості та довіри платників податків додержавних органів.

2. На розгляд Верховної Ради України Урядом внесено розроблені Мінфіном законопроекти «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб» (реєстраційний № 7445) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску назагальнообов`язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб» (реєстраційний № 7444), якими передбачається спрощення умовдля ведення бізнесу та адміністрування податку на доходи фізичних осіб таєдиного соціального внеску.

3. Розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податку на виведений капітал», яким передбачається запровадження податку на виведений капітал (замість діючого податку наприбуток підприємств), яким обкладатиметься прибуток підприємств, розподілений у формі дивідендів або прирівняних до них платежів, та відмова від оподаткування доходів нерезидентів. Положення законопроекту спрямовані на збільшення обігових коштів платників податків. можливість їх реінвестування на проведення модернізаційних процесів, розширення виробництва, поповнення власногокапіталу, зростання рівня капіталізації підприємств та створення більшсприятливих умов для інвестиційного клімату з метою залучення інвестицій векономіку держави. Законопроект схвалено Урядом та відповідно до протокольного рішення направлено для розгляду Національній раді реформ.

Меню