Інформаційна картка

Інформаційна картка

Uncategorized

з надання адміністративної послуги:  «Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора»

Відповідно до статті 24 Закону України «Про режим іноземного інвестування», пункту 3 Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 1997 року № 112, та пункту 1 наказу Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 20 лютого 1997 року № 125
«Про заходи МЗЕЗторгу України щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 р. № 112» (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 березня 1997 року за № 92/1896)  державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, укладених суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України з нерезидентами – інвесторами, на територіальному рівні провадиться Департаментом інвестиційної та промислової політики Херсонської обласної державної адміністрації (далі – Департамент).

Згідно зі статтею 2 Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 1997 року № 112 (далі – Положення), державній реєстрації підлягають договори (контракти) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності, не пов’язаної зі створенням юридичної особи, укладені відповідно до чинного законодавства суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України за участю іноземних інвесторів (далі – Договори (контракти).

Державна реєстрація Договорів (контрактів) є підставою для здійснення іноземної інвестиції за такими документами відповідно до статей 23 та 24 Закону України «Про режим іноземного інвестування».

Відповідно до пункту 5 Положення та Інструкції про порядок здійснення державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, затвердженої наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 20 лютого 1997 року
№ 125, з метою проведення державної реєстрації Договору (контракту) суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності України – учасником Договору (контракту), якому доручено ведення спільних справ учасників, або уповноваженою ним особою подається Департаменту наступний пакет документів:

Лист-звернення на ім’я директора Департаменту інвестиційної та промислової політики Херсонської обласної державної адміністрації
Ужвій Т.О. з проханням зареєструвати Договір (контракт) в установленому законодавством порядку та описом усіх документів, які додаються (зразок наведено нижче).

Інформаційна картка договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, заповнена за формою та у порядку, передбаченому Інструкцією про порядок здійснення державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, затвердженою наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 20 лютого 1997 року № 125 (зразок).

Договір (контракт) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора (оригінал та нотаріально засвідчена копія).

Копії установчих документів суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності України:

– нотаріально засвідчена копія установчого договору підприємства;

– нотаріально засвідчена копія статуту підприємства;

– засвідчена в установленому порядку копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

– засвідчена в установленому порядку копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

Документи, що свідчать про реєстрацію або створення іноземної юридичної особи (нерезидента) в країні її місцезнаходження.

 Такими документами можуть бути  нотаріально засвідчена копія витягу із торговельного, банківського або судового реєстру, яка свідчить про реєстрацію або створення іноземної юридичної особи (нерезидента) в країні її місцезнаходження.

При цьому, такі документи мають бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у консульській установі України, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше.

Зокрема, вищевказані документи також можуть бути засвідчені у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані у Міністерстві закордонних справ України.

Відповідний дозвіл або ліцензія, якщо згідно із законодавством України цього вимагає діяльність, передбачена даним Договором (контрактом).

Нотаріально засвідчена копія довіреності від учасників Договору (контакту), зокрема іноземного інвестора, видана особі-резиденту, якому доручено ведення спільних справ учасників за даним Договором (контрактом), на право представляти інтереси учасників Договору (контракту) на території Україні в державних та недержавних закладах, установах, організаціях тощо.

Документ, що свідчить про внесення заявником плати за послуги державної реєстрації Договору (контракту).

Відповідно до пункту 10 Положення за послуги з державної реєстрації Договорів (контрактів) справляється плата у розмірі 6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених на дату реєстрації.

З метою уточнення платіжних реквізитів для перерахування коштів за послуги державної реєстрації Договорів (контрактів) заявник має безпосередньо звернутися до територіальних органів Державної казначейської служби України, оскільки розрахункові рахунки за відповідним кодом бюджетної класифікації відкрито у розрізі міст, районів, сіл та селищ області, а у разі перерахування суми за невірними або неточними платіжними реквізитами виникає довготривала та проблематична ситуація, пов’язана з їх поверненням власникові.

У разі обґрунтованої потреби Департамент має право вимагати інші документи, що стосуються визначення цілей, умов діяльності, спроможності учасників виконати даний Договір (контракт), а також відповідності його діючому законодавству України.

Департамент розглядає поданий пакет документів у разі його повної комплектності протягом двадцяти календарних днів та приймає відповідне рішення про проведення державної реєстрації Договору (контракту) або відмову в ній у наступних випадках:

– якщо умови Договору (контракту) не відповідають чинному законодавству України;

– у разі застосування до суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності України – учасника Договору (контракту) спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;

– якщо існує заборона на передбачений даним Договором (контрактом) вид спільної діяльності згідно із законодавством України.

Слід зазначити, що відповідальність за достовірність інформації, яка міститься у документах, поданих Департаменту для державної реєстрації Договорів (контрактів), несе суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності
України – учасник Договору (контракту).

У разі прийняття Департаментом рішення про державну реєстрацію Договору (контракту) заявнику видається документ – «Картка державної реєстрації договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора» у 4-х примірниках.

Крім того, у разі проведення державної реєстрації Договору (контракту) Департаментом робиться спеціальна відмітка на оригіналі Договору (контракту), яка свідчить про здійснення державної реєстрації, та повертається заявнику – суб’єктові зовнішньоекономічної діяльності України.

Державна реєстрація відповідних змін та доповнень до Договорів (контрактів) також  здійснюється Департаментом за вищевказаним порядком.

Прийом та розгляд документів для проведення державної реєстрації Договорів (контрактів), а також необхідні консультативні роз’яснення із вищевказаного питання здійснює головний спеціаліст відділу інвестиційної діяльності управління інвестиційної діяльності та грантових проектів Департаменту інвестиційної та промислової політики Херсонської обласної державної адміністрації Новікова Анна Михайлівна (тел. +38 (0552) 22-57-68, e-mail:  kherson.investoda@ukr.net, місцезнаходження – 73003, м. Херсон,
пл. Свободи, 1, каб. 138).

Меню